State Flower

Common Name - Cannonball tree's flower

Binomial Name - Couroupita guianensis

State Tree

Common Name - Bael fruit tree

Binomial Name - Aegle marmelos

State Bird

Common Name - Asian koel

Binomial Name - Eudynamys scolopaceus

State Animal

Common Name - Indian palm squirrel

Binomial Name - Funambulus palmarum