State Flower

Common Name - Alfalfa

Binomial Name - Medicago sativa

State Tree

Common Name - Flamboyant

Binomial Name - Delonix regia

State Bird

Common Name - House sparrow

Binomial Name - Passer domesticus

State Animal

Common Name - Nilgai

Binomial Name - Boselaphus tragocamelus